فرهنگ‌های نادرست، افکار مزاحم و منفی تولید می‌کنند