درون بری کردن افکار مزاحم، منفی و تکرار شونده دیگران