قسمت بیست و هشتم: آیا نفس کشیدن مامان یا باباتو نگاه می‌کنی؟