خطر آشفتگی و بی‌برنامه‌گی به افکار مزاحم ختم می‌شود