من وسواس نیستم، وجدان کاری دارم + افکار مزاحم مرتبط