کمالگراها از استانداردهای بالای خود کوتاه نمی‌آیند و افکار مزاحم می‌سازند