توضیحات مقدماتی دوره مغز شناسی و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی