آیا دانشمندان و نوابغ به صورت موجی به دنیا می‌آیند؟